Filter by first character:
Chemical products
1-(3,4-dimethylphenyl)-3-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one [3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-cyclopentylmethanone
(2-chlorophenyl)-[3-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]methanone 4-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxobutanoic acid
[4-(3-methoxybenzoyl)phenyl] acetate ETHYL 7-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-7-OXOHEPTANOATE
[3-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone 1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)propan-1-one
2-methyl-1-pyridin-2-ylpropan-1-one (2,4-dichlorophenyl)-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone
[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone 1,1,1-trifluoro-3-(2-methylphenyl)propan-2-one
1-cyclohexyl-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one (3-fluorophenyl)-[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
3-(2,5-dimethylphenyl)-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one (2,6-dimethylphenyl)-[4-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
[4-(3,4,5-trifluorobenzoyl)phenyl] acetate 5-cyclopropyl-5-oxopentanoic acid
cyclobutyl-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone cyclobutyl-(2-methylsulfanylphenyl)methanone
(2-methylphenyl)-[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone (2,6-difluorophenyl)-(1,3-oxazol-2-yl)methanone
1-(2-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one [3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-fluorophenyl)methanone
chlorozinc(1+),4-methanidyl-1,2-dimethoxybenzene (3-bromophenyl)-[3-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
ethyl 6-oxo-6-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]hexanoate [2-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-bromo-3-fluorophenyl)methanone
1-(3-methylphenyl)-3-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one 4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-hexylphenyl)butan-1-one