Procurement Request
HomeCompound Synonyms > N-[1-(5-Chloro-2,3-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-[5-fluoro-2-(methylsulfonyl)phenyl]amine