Procurement Request
HomeCompound Synonyms > [1-(5-chloro-2,3-dimethoxy-phenyl)-ethyl]-(5-fluoro-2-methanesulfonyl-phenyl)-amine