Synthesis Route for 91-44-1

107995-74-4
3-iodo-4-methyl-...
80-62-6
methyl methacryl...
91-44-1
coumarin 460
132093-48-2
methyl 2-((7-(di...

Reference:

Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), , vol. 26, # 8 p. 863 - 869 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, , # 8 p. 1033 - 1041


Recommend Synthesis Route for 91-44-1 Total: 20 Synthesis Route

 
107995-74-4
121-46-0
91-44-1
View Detail
 
110-86-1
107995-74-4
91-44-1
134325-33-0
View Detail
 
110-86-1
107995-74-4
91-44-1
134325-35-2
View Detail
 
107995-74-4
95-13-6
91-44-1
132093-46-0
View Detail
 
107995-74-4
107-13-1
91-44-1
132093-42-6
View Detail
 
100-43-6
107995-74-4
91-44-1
132093-44-8
View Detail