Synthesis Route for 539-03-7

106-47-8
4-chloroaniline
123-54-6
acetylacetone
~93%
539-03-7
4-chloroacetanil...

Reference:

Sun, Xi; Wang, Min; Li, Pinhua; Zhang, Xiuli; Wang, Lei Green Chemistry, 2013 , vol. 15, # 12 p. 3289 - 3294


Recommend Synthesis Route for 539-03-7 Total: 130 Synthesis Route

 
142-71-2
106-47-8
~99%
539-03-7
View Detail
 
3296-05-7
64-19-7
~99%
539-03-7
View Detail
 
1956-39-4
~97%
539-03-7
View Detail
 
106-47-8
75-36-5
~97%
539-03-7
View Detail
 
673-41-6
75-05-8
~96%
539-03-7
View Detail
 
106-47-8
64-19-7
~95%
539-03-7
View Detail