Synthesis Route for 51114-73-9

930-68-7
cyclohex-2-enone
108030-46-2
tert-nitrodienam...
~35%
51114-73-9
5-Nitro-3,4-dihy...

Reference:

Takeuchi, Naoki; Ohki, Junji; Tobinaga, Seisho Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1988 , vol. 36, # 2 p. 481 - 487


Recommend Synthesis Route for 51114-73-9 Total: 7 Synthesis Route

 
67857-97-0
~99%
51114-73-9
View Detail
 
630105-96-3
~83%
51114-73-9
View Detail
 
529-34-0
~24%
51114-73-9
View Detail
 
529-34-0
~16%
40353-34-2
51114-73-9
View Detail
 
7697-37-2
529-34-0
40353-34-2
51114-73-9
View Detail