Synthesis Route for 46047-18-1

873-74-5
4-Aminobenzonitr...
~92%
46047-18-1
4-(2H-tetrazol-5...

Reference:

Koguro, Kiyoto; Oga, Toshikazu; Mitsui, Sunao; Orita, Ryozo Synthesis, 1998 , # 6 p. 910 - 914


Recommend Synthesis Route for 46047-18-1 Total: 2 Synthesis Route

 
16687-60-8
~99%
46047-18-1
View Detail
 
619-72-7
46047-18-1
View Detail