N-cyclohexylidene-1-phenylmethanamine 4471-09-4 Synthesis RouteTotal: 2 Synthesis Route