Synthesis Route for 40487-93-2

696-77-5
Cyclopropanemeth...
~51%
40487-93-2
Cyclopropylmethy...

Reference:

Ohta, Hiroshi; Ishizaka, Tomoko; Tatsuzuki, Makoto; Yoshinaga, Mitsukane; Iida, Izumi; Yamaguchi, Tomomi; Tomishima, Yasumitsu; Futaki, Nobuko; Toda, Yoshihisa; Saito, Shuji Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2008 , vol. 16, # 3 p. 1111 - 1124


Recommend Synthesis Route for 40487-93-2 Total: 2 Synthesis Route

 
1015-45-8
~91%
40487-93-2
View Detail
 
7051-34-5
~67%
40487-93-2
View Detail