Synthesis Route for 38377-38-7

371-41-5
4-Fluorophenol
32315-10-9
bis(trichloromet...
38377-38-7
4-Fluorophenyl c...

Reference:

Xiang, Shaohua; Lu, Zhiqiang; He, Jingxi; Hoang, Kim Le Mai; Zeng, Jing; Liu, Xue-Wei Chemistry - A European Journal, 2013 , vol. 19, # 42 p. 14047 - 14051