Synthesis Route for 37560-50-2

98-01-1
furfural
106-47-8
4-chloroaniline
~46%
13533-22-7
N-(2-furylmethyl...
37560-50-2
1-(4-Chloropheny...

Reference:

Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), , vol. 25, # 2 p. 142 - 146 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, , vol. 25, # 2 p. 180 - 184