Synthesis Route for 34819-86-8

5160-09-8
2,3,4-Tri-O-acet...
~61%
34819-86-8
3,4-DI-O-ACETYL-...

Reference:

Kovacs, Gyoengyver; Toth, Krisztina; Dinya, Zoltan; Somsak, Laszlo; Micskei, Karoly Tetrahedron, 1999 , vol. 55, # 16 p. 5253 - 5264


Recommend Synthesis Route for 34819-86-8 Total: 19 Synthesis Route

 
3615-41-6
108-24-7
~94%
34819-86-8
View Detail
 
5158-64-5
~89%
34819-86-8
View Detail
 
73-34-7
108-24-7
~86%
34819-86-8
View Detail
 
39524-38-4
~83%
34819-86-8
View Detail
 
116050-47-6
~83%
34819-86-8
View Detail
 
69980-52-5
~81%
34819-86-8
View Detail