Synthesis Route for 34272-83-8

46147-12-0
~58%
34272-83-8
3-AMINO-2,2,5,5-...

Reference:

Sato, Shingo; Tsunoda, Minoru; Suzuki, Minoru; Kutsuna, Masahiro; Takido-uchi, Kiyomi; Shindo, Mitsuru; Mizuguchi, Hitoshi; Obara, Heitaro; Ohya, Hiroaki Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2009 , vol. 71, # 5 p. 2030 - 2039


Recommend Synthesis Route for 34272-83-8 Total: 6 Synthesis Route

 
2154-34-9
~42%
34272-83-8
View Detail
 
45985-26-0
34272-83-8
View Detail
 
702-96-5
34272-83-8
View Detail
 
57167-75-6
34272-83-8
View Detail
 
19805-75-5
34272-83-8
View Detail