Synthesis Route for 3411-95-8

90-02-8
salicylaldehyde
105-56-6
Ethyl cyanoaceta...
137-07-5
2-Aminobenzeneth...
~60%
3411-95-8
2-(2-Hydroxyphen...

Reference:

Yu, Tianzhi; Zhang, Chengcheng; Zhao, Yuling; Chai, Haifang; Fan, Duowang; Ma, Ying; Yao, Shanglei; Li, Wentao Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013 , vol. 108, p. 274 - 279


Recommend Synthesis Route for 3411-95-8 Total: 40 Synthesis Route

 
90-02-8
137-07-5
~97%
3411-95-8
View Detail
 
89-95-2
137-07-5
~93%
3411-95-8
View Detail
 
7361-94-6
~92%
3411-95-8
View Detail
 
74405-07-5
137-07-5
~91%
3411-95-8
View Detail
 
90-02-8
1141-88-4
~89%
3411-95-8
View Detail
 
444-30-4
137-07-5
~89%
3411-95-8
View Detail