Synthesis Route for 3353-69-3

75-54-7
Dichloromethylsi...
74-86-2
acetylene
3353-69-3
1,2-BIS(DICHLORO...

Reference:

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, , p. 1457,1461; engl. Ausg. S. 1478, 1481 Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, , p. 1150 ; engl. Ausg. S. 1175


Recommend Synthesis Route for 3353-69-3 Total: 5 Synthesis Route

 
75-54-7
124-70-9
~88%
3353-69-3
View Detail
 
75-54-7
74-86-2
~62%
124-70-9
3353-69-3
View Detail
 
993-07-7
124-70-9
~3%
6231-76-1
View Detail
 
1066-35-9
124-70-9
3353-69-3
View Detail
75-54-7
104-76-7
124-70-9
115-19-5
3353-69-3
View Detail