Synthesis Route for 3353-69-3

75-54-7
Dichloromethylsi...
74-86-2
acetylene
~62%
124-70-9
Dichloromethylvi...
3353-69-3
1,2-BIS(DICHLORO...

Reference:

Doklady Chemistry, , vol. 254, p. 449 - 451 Dokl. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., , vol. 254, # 4 p. 887 - 890


Recommend Synthesis Route for 3353-69-3 Total: 5 Synthesis Route

 
75-54-7
124-70-9
~88%
3353-69-3
View Detail
 
993-07-7
124-70-9
~3%
6231-76-1
View Detail
 
1066-35-9
124-70-9
3353-69-3
View Detail
 
75-54-7
74-86-2
3353-69-3
View Detail
75-54-7
104-76-7
124-70-9
115-19-5
3353-69-3
View Detail