E-methyl-1 phenyl-2 diphenylphosphino-1 ethylene

CAS No.: 135219-14-6
Synonyms:
Formula: C21H19P
Exact Mass: 302.12200
Molecular Weight: 302.34900
PSA: 13.59000
LogP: 5.18030
E-methyl-1 phenyl-2 diphenylphosphino-1 ethylene 135219-14-6 Synthesis RouteTotal: 1 Synthesis Route