(2,4,5-trichlorophenyl) 4-(hydroxymethyl)-3-nitrobenzoate

CAS No.: 130581-93-0
Synonyms:
Formula: C14H8Cl3NO5
Exact Mass: 374.94700
Molecular Weight: 376.57600
PSA: 92.35000
LogP: 4.78970
(2,4,5-trichlorophenyl) 4-(hydroxymethyl)-3-nitrobenzoate 130581-93-0 Synthesis RouteTotal: 2 Synthesis Route