Synthesis Route for 1119454-89-5

106-41-2
4-Bromophenol
1119454-89-5
4-(2,4-dimethoxy...

Reference:

Ran, Yan; Ma, Liang; Wang, Xuewei; Chen, Jinying; Wang, Guangcheng; Peng, Aihua; Chen, Lijuan Molecules, 2012 , vol. 17, # 7 p. 8091 - 8104


Recommend Synthesis Route for 1119454-89-5 Total: 2 Synthesis Route

 
20469-63-0
71597-85-8
~72%
1119454-89-5
View Detail
 
25244-30-8
133730-34-4
1119454-89-5
View Detail