Synthesis Route for 111725-60-1

25077-25-2
1-methylpiperidi...
1186-70-5
1-methoxy-N,N,N'...
~59%
111725-60-1
3-(dimethylamino...

Reference:

Tokmakov, G. P.; Zemlyanova, T. G.; Grandberg, I. I. Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 1986 , vol. 22, # 12 p. 1345 - 1349 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 1986 , vol. 22, # 12 p. 1662 - 1667