Synthesis Route for 110209-62-6

110209-63-7
dibromo-bis[ethy...
~29%
110209-62-6
ethyl-[1,2,2,3,3...

Reference:

Matsumoto, Hideyuki; Yokoyama, Noriyasu; Sakamoto, Atsushi; Aramaki, Yumiko; Endo, Reiko; Nagai, Yoichiro Chemistry Letters, 1986 , p. 1643 - 1646