4,6-dimethyl-8,9,10,11-tetrahydro-[1]benzofuro[2,3-h]chromen-2-one 109029-03-0 Synthesis RouteTotal: 3 Synthesis Route