Synthesis Route for 1082-23-1

5556-77-4
1,2,3-trimethoxy...
1082-23-1
1-(2,3,4-trimeth...

Reference:

Zaitsu, Kei; Katagi, Munehiro; Kamata, Hiroe; Kamata, Tooru; Shima, Noriaki; Miki, Akihiro; Iwamura, Tatsunori; Tsuchihashi, Hitoshi Journal of Mass Spectrometry, 2008 , vol. 43, # 4 p. 528 - 534


Recommend Synthesis Route for 1082-23-1 Total: 2 Synthesis Route

 
2103-57-3
1082-23-1
View Detail
 
134040-33-8
1082-23-1
View Detail