Synthesis Route for 1080-02-0

38825-66-0
1-(propan-2-ylid...
100-16-3
4-nitrophenylhyd...
1080-02-0
4-Nitrobenzeneaz...

Reference:

Svetkin,Yu.V.; Minlibaeva,A.N. Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1971 , vol. 7, p. 1301 - 1303,1341 - 1343


Recommend Synthesis Route for 1080-02-0 Total: 6 Synthesis Route

 
32795-85-0
7803-57-8
13066-01-8
View Detail
 
87976-53-2
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
87976-54-3
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
100-16-3
67-64-1
1080-02-0
View Detail