Synthesis Route for 1080-02-0

100-16-3
4-nitrophenylhyd...
1080-02-0
4-Nitrobenzeneaz...

Reference:

Petrova, T. D.; Ryabichev, A. G.; Savchenko, T. I.; Platonov, V. E.; Mamatyuk, V. I.; et al. Journal of Organic Chemistry USSR (English Translation), 1986 , vol. 22, # 6 p. 1168 - 1176 Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1986 , vol. 22, # 6 p. 1297 - 1306


Recommend Synthesis Route for 1080-02-0 Total: 6 Synthesis Route

 
32795-85-0
7803-57-8
13066-01-8
View Detail
 
38825-66-0
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
87976-53-2
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
87976-54-3
100-16-3
1080-02-0
View Detail
 
100-16-3
67-64-1
1080-02-0
View Detail