Synthesis Route for 107369-98-2

96450-37-2
6,7,8,9-Tetrahyd...
107369-98-2
2,4-Dimethyl-8,9...

Reference:

Chetverikov, V. P.; Titov, G. A.; Bundel' Yu. G.; Luk'yanova, M. S.; Kurilenko, V. M. Pharmaceutical Chemistry Journal, 1987 , vol. 21, # 12 p. 874 - 878 Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, 1987 , vol. 21, # 12 p. 1461 - 1465