Synthesis Route for 106578-69-2

106578-65-8
(Z)-4-amino-1,1,...
74497-02-2
106578-69-2
4-anilino-1,1,1-...

Reference:

Pashkevich, K. I.; Filyakova, V. I. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of Chemical Science (English Translation), 1986 , vol. 35, # 3 p. 566 - 570 Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, 1986 , # 3 p. 620 - 624


Recommend Synthesis Route for 106578-69-2 Total: 4 Synthesis Route

 
144864-93-7
74497-02-2
~90%
106578-69-2
View Detail
 
106578-67-0
74497-02-2
106578-69-2
View Detail
 
106578-67-0
106578-69-2
View Detail
 
106578-65-8
106578-69-2
View Detail