Synthesis Route for 106345-06-6

91417-88-8
2-(2,2-diethoxyp...
109-77-3
malononitrile
~74%
106345-06-6
2-[1-(cyanomethy...

Reference:

Kadushkin, A.V.; Stezhko, T.V.; Granik, V.G. Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 1986 , vol. 22, # 4 p. 466 - 467 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 1986 , vol. 22, # 4 p. 564 - 565