Synthesis Route for 106119-62-4

29509-91-9
4-chloro-2,6-dip...
~88%
15969-46-7
2,6-diphenyl-1H-...
106119-62-4
N-(2,6-diphenylp...

Reference:

Moskalenko, G. G.; Sedova, V. F..; Mamaev, V. P. Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 1986 , vol. 22, # 11 p. 1232 - 1236 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 1986 , vol. 22, # 11 p. 1523 - 1527


Recommend Synthesis Route for 106119-62-4 Total: 1 Synthesis Route

 
126382-49-8
~48%
106119-62-4
View Detail