Synthesis Route for 106119-61-3

2915-16-4
2-Chloro-4,6-dip...
~49%
106119-61-3
N-(4,6-diphenylp...
4120-05-2
4,6-diphenyl-1H-...

Reference:

Moskalenko, G. G.; Sedova, V. F..; Mamaev, V. P. Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 1986 , vol. 22, # 11 p. 1232 - 1236 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 1986 , vol. 22, # 11 p. 1523 - 1527


Recommend Synthesis Route for 106119-61-3 Total: 1 Synthesis Route

 
111862-38-5
~68%
106119-61-3
View Detail