Synthesis Route for 10596-20-0

1660-95-3
Tetraisopropyl m...
~30%
10596-20-0
Tetraisopropyl B...

Reference:

Nuretdinov, I. A.; Gubskaya, V. P.; Shishikina, N. I.; Fazleeva, G. M.; Berezhnaya, L. Sh.; Karaseva, I. P.; Sibgatullina, F. G.; Zverev, V. V. Russian Chemical Bulletin, 2002 , vol. 51, # 2 p. 337 - 341 Izvestiya Akademi Nauk, Seriya Khimicheskaya, 2002 , # 2 p. 317 - 320


Recommend Synthesis Route for 10596-20-0 Total: 2 Synthesis Route

 
10596-25-5
~90%
10596-20-0
View Detail
 
116-17-6
10596-20-0
View Detail