Synthesis Route for 105438-31-1

97-96-1
2-Ethylbutyralde...
83-72-7
lawsone
~43%
105438-31-1
3-(2-ethylbut-1-...

Reference:

Glazunov; Berdyshev; Yakubovskaya; Pokhilo Russian Chemical Bulletin, 2006 , vol. 55, # 10 p. 1729 - 1736