Synthesis Route for 10141-72-7

10353-53-4
1,2-Epoxy-5-hexe...
10141-72-7
2-METHYLTETRAHYD...
2144-41-4
(2R,5S)-2,5-dime...
38484-59-2

Reference:

Davies, Stephen G.; Polywka, Mario E. C.; Thomas, Susan E. Tetrahedron Letters, 1985 , vol. 26, # 11 p. 1461 - 1464


Recommend Synthesis Route for 10141-72-7 Total: 33 Synthesis Route

 
928-40-5
~94%
10141-72-7
View Detail
 
821-41-0
~94%
10141-72-7
View Detail
 
10226-30-9
~90%
10141-72-7
View Detail
 
629-11-8
7664-93-9
1003-30-1
10141-72-7
View Detail
 
629-11-8
592-90-5
View Detail
 
10353-53-4
592-90-5
View Detail