Synthesis Route for 100445-44-1

150459-78-2
5,6,7,8-tetrahyd...
100445-44-1
methyl 5,6,7,8-t...

Reference:

Higashibayashi, Syuhei; Mori, Tomonori; Shinko, Kazuyuki; Hashimoto, Kimiko; Nakata, Masaya Heterocycles, 2002 , vol. 57, # 1 p. 111 - 122


Recommend Synthesis Route for 100445-44-1 Total: 7 Synthesis Route

 
19575-07-6
~60%
100445-44-1
View Detail
 
19575-07-6
~52%
63430-79-5
100445-44-1
View Detail
 
67-56-1
150459-78-2
100445-44-1
View Detail
 
1713-63-9
100445-44-1
View Detail
 
14631-48-2
100445-44-1
View Detail