2-Methyl-2-propanyl (3R)-3-{[(2S)-1-{[(1S)-2-methoxy-1-phenylethy l]amino}-3,3-dimethyl-1-oxo-2-butanyl]carbamoyl}-6-(2-methyl-4-bi phenylyl)hexanoate 230961-86-1 Precursor and Downstream Products