7 results found for keyword

2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride