5 results found for keyword

2-(2-bromomethyl-phenyl)-5,5-dimethyl-[1,3,2]dioxaborinane