7 results found for keyword

1-chloro-4-[1-chloro-1-(4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethyl]benzene