28 results found for keyword

1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene