1H NMR : Predict

CAS NO. 73972-95-9, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride C-NMR spectral analysis
2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 73972-95-9 NMR spectral analysis, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride C-NMR spectrum
13C NMR : Predict

CAS NO. 73972-95-9, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride C-NMR spectral analysis
2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 73972-95-9 NMR spectral analysis, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride C-NMR spectrum
More 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phthalazin-1-one,hydrochloride NMR spectra of reference