Filter by first character:
Chemical products
1-(4-methoxyphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylic acid 1-(3-methoxyphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylic acid
ethyl (2Z)-2-chloro-2-[(4-sulfamoylphenyl)hydrazinylidene]acetate diethyl 5-(3-bromophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3,4-dicarboxylate
4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate diethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
diethyl 1-(4-butylphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate dimethyl 1-(2-chlorophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
diethyl 5-phenyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3,4-dicarboxylate 4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(3-chlorophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(3-methylphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate 4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(4-methoxyphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
diethyl 5-phenyl-1-(4-sulfamoylphenyl)pyrazole-3,4-dicarboxylate ethyl (2Z)-2-[[3-[acetyl(methyl)amino]phenyl]hydrazinylidene]-2-chloroacetate
ethyl (2Z)-2-[(3-acetamidophenyl)hydrazinylidene]-2-chloroacetate ethyl (2Z)-2-chloro-2-[(4-phenoxyphenyl)hydrazinylidene]acetate
methyl (2Z)-2-chloro-2-[(4-propoxyphenyl)hydrazinylidene]acetate methyl (2Z)-2-[(4-acetamidophenyl)hydrazinylidene]-2-chloroacetate
diethyl 5-(3-bromophenyl)-1-(3-chlorophenyl)pyrazole-3,4-dicarboxylate diethyl 1-[3-[acetyl(methyl)amino]phenyl]-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
diethyl 1-(3-acetamidophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate diethyl 1-(4-phenoxyphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(4-acetamidophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate diethyl 1-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
4-O-ethyl 3-O-methyl 5-(4-nitrophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3,4-dicarboxylate 4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(3,4-dichlorophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
diethyl 1-(4-nitrophenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate diethyl 1-(4-ethylphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate
4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(4-methylphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate 4-O-ethyl 3-O-methyl 1-(3-methoxyphenyl)-5-phenylpyrazole-3,4-dicarboxylate