Filter by first character:
Chemical products
3-benzyl-2-[(E,3Z)-3-(3-benzyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3-benzoxazol-3-ium,bromide N-(3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)octanamide
2-METHYL-3-SULFOBUTYL-5-TRIFLUOROMETHYL-BENZIMIDAZOLIUM INNER SALT N-(3-methylphenyl)naphthalen-1-amine
(2Z)-1,1,3-trimethyl-2-[(2E,4E)-5-(1,1,3-trimethylbenzo[e]indol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]benzo[e]indole,iodide 2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-5-THIAZOLIDINYLIDENE)-3(2H)-BENZOTHIAZOLE PROPANE SULFONIC ACID TRIETHYLAMINE SALT
3-PROPYL-2-(2-((3-PROPYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLIDENE)METHYL)-1-BUTENYL) BENZOTHIAZOLIUM IODIDE 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium,iodide
2-[(5Z)-5-[(2Z)-2-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-2-ylidene)ethylidene]-4-oxo-3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl]acetic acid 2-[5-[2-(3-ethyl-1,3-thiazolidin-2-ylidene)ethylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
3-methyl-2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-3-ium,iodide 4-[5-chloro-2-[(E,3E)-3-[5-chloro-3-(4-sulfobutyl)-1,3-benzothiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-enyl]-1,3-benzothiazol-3-ium-3-yl]butane-1-sulfonate
3-(4-aminophenyl)-N-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanamide 5,6-DICHLORO-2-(3-(5,6-DICHLORO-1-ETHYL-3-(3-SULFOPROPYL)-1,3-DIHYDRO-2H-BENZIMIDAZOL-2-YLIDENE)-1-PROPENYL)-1-ETHYL-3-(3-SULFOPROPYL)-1H-BENZIMIDAZOLIUM INNER SALT SODIUM SALT
N-[(E)-2-(3-ethyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-3-ium-2-yl)ethenyl]aniline,iodide N-ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-METHYL-3-SULFOBUTYL-5-CHLOROBENZOTHIAZOLIUM, INNER SALT α-(4-OCTADECANYLAMINO)-BENZOYL-α-PHENOXY-N-(2-CHLORPHENYL)-ACETAMIDE
2-[4-(dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide 3-ETHYL-6-DIETHYLAMINO-2-(2-(3-ETHYL-6-DIETHYLAMINO-2-BENZOTHIAZLINYLIDENE)-PROPENYL) BENZOTHIAZOLIUM IODIDE
2-(3-(1-(4-CARBOXY) BENZYL-3-METHYL-6-TRIFLUORO METHYL-2-BENZIMIDAZOLINYLIDENE) PROPENYL)-3-METHYL-1-(4-CARBOXY) BENZYL-6-TRIFLUOROMETHYL BENZIMIDAZOLIUM HYDROXIDE, INNER SALT (2Z)-3-ethyl-2-[(2E)-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]butylidene]-5,6-dimethyl-1,3-benzoxazole,iodide
3-(3-SULFOPROPYL)-2-([3-[(3-SULFOPROPYL)-2-BENZOTHIAZOLINYLIDENE) METHYL]-5,5-DIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YLIDENE]METHYL)BENZOTHIAZOLIUM INNER SALT SODIUM SALT 1,3,3-TRIMETHYL-2-(2-(2-PHENYL-3-(2-(1,3,3-TRIMETHYL-1H-2(3H)- INDOLIDENE)ETHYLIDENE)-1-CYCLOPENTENYL)ETHENYL)-3H-INDOLIUM PERCHLORATE
5,6-DIMETHYL-2-(3-(5,6-DIMETHYL-3-ETHYL-2-BENZOXAZOLINYLIDENE)-1-PROPENYL)-3-ETHYL BENZOXAZOLIUM IODIDE 3-ethyl-5-(1-methylpyridin-2-ylidene)-2-sulfanylidene-1,3-oxazolidin-4-one
2-(2'-ACETANILINO)VINYL-3-ETHYL-BENZOTHIAZOLIUM IODIDE 1-METHYL-2,6-BIS(P-DIMETHYLAMINO-STYRYL)-PYRIDINIUM-IODIDE
1-METHYL-2-P-DIMETHYLAMINO-STYRYL-QUINOLINIUM-IODIDE 3-[(2-carboxy-1-phenylethyl)disulfanyl]-3-phenylpropanoic acid