Filter by first character:
Chemical products
(2-benzoylphenyl) acetate ETHYL 7-OXO-7-(3-PHENOXYPHENYL)HEPTANOATE
[3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone 4-ACETOXYBENZYL 5-BROMO-3-PYRIDYL KETONE
[4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone 8-(2-CHLOROPHENYL)-8-OXOOCTANOIC ACID
ethyl 4-oxo-4-[2-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]butanoate ethyl 6-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-6-oxohexanoate
2-(3-chlorobut-3-enyl)benzoic acid 1,1,1-trifluoro-3-(4-fluorophenyl)propan-2-one
(3-chloro-4-fluorophenyl)-cyclopropylmethanone (4-chloro-2-fluorophenyl)-cyclobutylmethanone
7-(4-FLUOROPHENYL)-7-OXOHEPTANENITRILE 1-(4-chlorophenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one
(3-bromophenyl)-cyclopentylmethanone 3-(2,3-dimethylphenyl)-1-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one ethyl 4-cyclobutyl-4-oxobutanoate
1-(2,4-dichlorophenyl)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butan-1-one CIS-3-(2-METHOXYBENZOYL)CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
2-[(4-fluoro-2-methylphenyl)methyl]-1,3-dioxolane (2-bromo-5-methoxyphenyl)-phenylmethanone
(4-bromo-3-fluorophenyl)-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone (4-chlorophenyl)-(4-nitrophenyl)methanone
3-(2-methylphenyl)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one (4-bromo-3-fluorophenyl)-[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
ethyl 4-(cyclohexanecarbonyl)benzoate cyclohexyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
(3-fluorophenyl)-(1,3-oxazol-2-yl)methanone 4-[3-(4-methylsulfanylphenyl)propanoyl]benzonitrile