Filter by first character:
Chemical products
4-(4-nitrobenzoyl)benzonitrile [4-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
3-ACETOXY 2-FURYL KETONE (3-chlorophenyl)-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
2-(thiophene-3-carbonyl)benzonitrile 1-(3-chloropyridin-4-yl)-2-methylpropan-1-one
(4-methylphenyl)-[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone (3-bromophenyl)-(3-methoxyphenyl)methanone
3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methoxyphenyl)propan-1-one 1-(2,3-dichlorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one
cyclobutyl-(2,5-dimethylphenyl)methanone cyclobutyl-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
ethyl 5-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoate 3-(4-methylphenyl)-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one
(3-chloro-5-fluorophenyl)-[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone 5-methylhex-5-enoic acid
(4-bromophenyl)-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone 3-cyclohexyl-1-(1,3-oxazol-2-yl)propan-1-one
1-(2,5-dichlorophenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one 1-(2,6-dimethylphenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one
5-(3-methoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid 1-(2,5-dimethylphenyl)-3-(3,5-dimethylphenyl)propan-1-one
3-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile cyclopropyl-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
ethyl 4-propanoylbenzoate (4-bromo-3-fluorophenyl)-[3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone
cyclobutyl-(3,5-dimethylphenyl)methanone Diethyl 4,4'-Biphenyldicarboxylate
[3-(2-methoxybenzoyl)phenyl] acetate ETHYL 7-OXO-7-PHENYLHEPTANOATE