Filter by first character:
Chemical products
(3,5-dimethylphenyl)-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone 4-(2-iodobenzoyl)benzonitrile
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one 1-(3,5-difluorophenyl)-3-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one
4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one 1-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]-3-methylpentan-1-one
1-(2,4-dimethoxyphenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)pentan-1-one 1-(3-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethylphenyl)propan-1-one
[2-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(3-methylphenyl)methanone (2-chlorophenyl)-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
1-(2,5-dimethylphenyl)-3,3-dimethylbutan-1-one 5-CHLORO-2-THIENYLZINC BROMIDE
ETHYL 7-CYCLOPROPYL-7-OXOHEPTANOATE (3,4-difluorophenyl)-[3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]methanone
[2-(3-methoxybenzoyl)phenyl] acetate (2-methoxyphenyl)-(4-nitrophenyl)methanone
5-chloro-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]pentan-1-one ethyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)-2-oxoacetate
[2-(3,4-dichlorobenzoyl)phenyl] acetate 2-[3-(thiomorpholin-4-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile
cyclopentyl-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone 3-(2,6-dimethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
[2-(2-chlorobenzoyl)phenyl] acetate 1-(3-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-one
magnesium,1-fluoro-2-methanidylbenzene,chloride cyclopropyl-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
(4-bromo-2-fluorophenyl)-cyclopropylmethanone 1-(2,5-dichlorophenyl)-2,2-dimethylbutan-1-one
3-(2,3-dimethylphenyl)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 1-(4-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)propan-1-one