Filter by first character:
Chemical products
[4-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone [4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(3,5-dimethylphenyl)methanone
7-chloro-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]heptan-1-one ethyl 4-oxo-4-(4-pentylphenyl)butanoate
2-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile 5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-propylphenyl)pentan-1-one
1-(3,5-dichlorophenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)propan-1-one [3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-(4-methylsulfanylphenyl)methanone
(2,4-dichlorophenyl)-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone [2-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone
ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)benzoate 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)propan-1-one
[3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-methylsulfanylphenyl)methanone (2-chloro-4-fluorophenyl)-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-naphthalen-2-ylbutan-1-one TRANS-2-[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
(3,4-dimethylphenyl)-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone cyclopentyl-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]methanone
ethyl 7-oxo-7-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]heptanoate 4-(4-cyanobutanoyl)benzonitrile
3-(4-methylphenyl)-1-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one 2,2,2-trifluoro-1-(4-phenylphenyl)ethanone
3-(3-chlorophenyl)-1-(3,5-dimethylphenyl)propan-1-one 2-[3-(2-methylsulfanylphenyl)propanoyl]benzonitrile
ETHYL 6-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-6-OXOHEXANOATE ETHYL 6-(2-FLUOROPHENYL)-6-OXOHEXANOATE
ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoacetyl)benzoate 3-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propanenitrile
(2-methoxyphenyl)-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone [4-(4-ethoxybenzoyl)phenyl] acetate