Filter by first character:
Chemical products
[4-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(2-methylsulfanylphenyl)methanone 7-oxo-7-(4-propan-2-yloxyphenyl)heptanoic acid
(3-chloro-4-fluorophenyl)-[3-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]methanone 4-(cyclobutanecarbonyl)benzonitrile
3-(4-methylsulfanylphenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one (3,5-difluorophenyl)-[4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]methanone
2,2-dimethyl-1-(1,3-oxazol-2-yl)propan-1-one 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one
[4-(4-phenoxybenzoyl)phenyl] acetate 3-(3-chlorophenyl)-1-(3,5-dichlorophenyl)propan-1-one
2-(4-bromophenyl)-1-(3-iodophenyl)ethanone 1-cyclobutyl-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one
3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one 3-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)propan-1-one
5-(2,5-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid (3,5-dichlorophenyl)-[3-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
cyclopropyl-(2,3-dichlorophenyl)methanone 1-(4-bromophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)propan-1-one
[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone 1-(2,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethylbutan-1-one
(4-bromo-3-fluorophenyl)-cyclopentylmethanone 1-pyridin-2-yldodecan-1-one
1-(2-methylphenyl)-3-(2-methylsulfanylphenyl)propan-1-one ethyl 5-cyclopentyl-5-oxopentanoate
methyl 2-(2-methoxypyridine-3-carbonyl)benzoate 1-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)propan-1-one
[4-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(2,3-dichlorophenyl)methanone ETHYL 6-(3-ACETOXYPHENYL)-6-OXOHEXANOTE
(1R,2R)-2-[2-(2-iodophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid (2-bromophenyl)-(4-methoxyphenyl)methanone