Filter by first character:
Chemical products
ethyl 4-[3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoyl]benzoate 1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone
1-cyclopropyl-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one 3-(3-methoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
cyclohexyl-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone 3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)propan-1-one
CIS-3-[2-OXO-2-(4-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)ETHYL]CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID 5-chloro-1-(2-chlorophenyl)pentan-1-one
[2-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(4-methylphenyl)methanone ethyl 4-(3-bromobut-3-enyl)benzoate
ethylbenzene,iodozinc(1+) TRANS-2-[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID
ethyl 6-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-6-oxohexanoate 1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2-methylsulfanylphenyl)propan-1-one
1-(3-bromo-4-chlorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)pentan-1-one 1-(3-bromophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)pentan-1-one
ethyl 7-oxo-7-[2-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]heptanoate 1-(3-bromo-4-chlorophenyl)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butan-1-one
1-(4-bromophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)propan-1-one 3-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one
CIS-3-(4-CHLOROBENZOYL)CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID ethyl 2-(3-bromobenzoyl)benzoate
1-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]heptane-1,6-dione (4-but-3-enylphenyl) acetate
ethyl 6-oxo-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]hexanoate [4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(2,5-dimethylphenyl)methanone
(3-chloro-5-fluorophenyl)-thiophen-3-ylmethanone [2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
chlorozinc(1+),1-methanidyl-3-(trifluoromethyl)benzene 7-chloro-1-(4-chlorophenyl)heptan-1-one