Filter by first character:
Chemical products
1-(3-bromobut-3-enyl)-4-methoxybenzene 1-(3,4-dimethylphenyl)-3-(2-methoxyphenyl)propan-1-one
ethyl 2-[4-(azetidin-1-ylmethyl)benzoyl]benzoate 3-(2,6-dimethylphenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
[4-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(4-chlorophenyl)methanone (4-butylphenyl)-(4-tert-butylphenyl)methanone
(2,6-dichlorophenyl)-(1,3-oxazol-2-yl)methanone cyclohexyl-(3,4-dichlorophenyl)methanone
3-(3-chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one (4-bromophenyl)-[4-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
iodozinc(1+),phenylbenzene ethyl 6-oxo-6-(4-pentoxyphenyl)hexanoate
1-pyridin-2-yloctan-1-one (3,4-dimethylphenyl)-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
[2-(4-pentoxybenzoyl)phenyl] acetate [4-(3-bromobenzoyl)phenyl] acetate
8-oxo-8-[2-(trifluoromethyl)phenyl]octanoic acid (4-bromo-3-fluorophenyl)-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone
3-(2-methoxyphenyl)-1-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one tert-butyl acetate,chlorozinc(1+)
1-(2,3-dimethylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one (3-chlorophenyl)-(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
CIS-3-(3-CHLOROBENZOYL)CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID 4-(2-bromophenyl)-4-oxobutanenitrile
ETHYL 8-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-8-OXOOCTANOATE [4-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl] acetate
2-(3-methylphenyl)-1-phenylethanone (4-methylphenyl)-[2-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
(4-bromo-2-fluorophenyl)-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone 1-(3-bromophenyl)-3,3-dimethylbutan-1-one