Filter by first character:
Chemical products
ethyl 4-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]-4-oxobutanoate bromozinc(1+),2-methanidylbenzonitrile
7-(3-IODOPHENYL)-7-OXOHEPTANENITRILE 8-(3-METHYLPHENYL)-8-OXOOCTANOIC ACID
3,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide 1-(3,5-dichlorophenyl)-3-(2-methylsulfanylphenyl)propan-1-one
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)propan-1-one 8-(2,4-DICHLOROPHENYL)-8-OXOOCTANOIC ACID
1-(4-chlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one (3-chlorophenyl)-[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
4-ACETOXYBENZYL 2-THIENYL KETONE [4-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-(4-methoxyphenyl)methanone
3-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dimethylphenyl)propan-1-one (2,4-difluorophenyl)-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
ethyl 4-[3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoyl]benzoate 1-(2,6-dimethylphenyl)-3,3-dimethylbutan-1-one
1-(2-chlorophenyl)-3-(3-chlorophenyl)propan-1-one 1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
TRANS-2-[2-(2-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID (2-chloro-4-fluorophenyl)-cyclopentylmethanone
3-but-3-enylbenzonitrile 6-CYCLOBUTYL-6-OXOHEXANOIC ACID
(4-chlorophenyl)-(3,5-difluorophenyl)methanone 1-but-3-enyl-4-methoxybenzene
1-(3,5-dimethylphenyl)-3,3-dimethylbutan-1-one 5-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanenitrile
ethyl 2-(3-fluorophenyl)-2-oxoacetate ethyl 3-[2-(morpholin-4-ylmethyl)benzoyl]benzoate
(4-fluorophenyl)-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)propan-1-one